"Masz rower? Masz kawę i ciacho za piątaka" - regulamin konkursu

Poniżej znajduje się regulamin konkursu organizowanego przez metrowarszawa.pl oraz portal Zomato. Dokładnie przeczytaj regulamin, zanim weźmiesz udział w konkursie. Na twoje zgłoszenia czekamy pod adresem metrowarszawa@agora.pl.

§ 1 Informacje podstawowe

1. Organizatorem Konkursu jest portal metrowarszawa.pl

2. Celem Konkursu jest promocja akcji "Masz rower? Masz kawę i ciacho za piątaka" wśród grupy docelowej.

3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez Facebook. Dołączając do Konkursu przekazujesz swoje prywatne informacje Organizatorowi.

4. Konkurs będzie trwał od 6 lipca 2015 r. do 19 lipca 2015 do 23:59.

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem profilu Organizatora na stronie internetowej www.facebook.com ("Strona").

6. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, mieszkająca w Polsce oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, powyżej 16 roku życia, która w razie wygranej przedstawi pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

7. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

8. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

9. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

§ 2 Zasady konkursu

1. Konkurs ma charakter Konkursu otwartego dla wszystkich.

2. Konkurs polega na nadesłaniu do portalu metrowarszawa.pl na adres metrowarszawa@agora.pl zdjęcia związanego z wycieczką rowerową zorganizowaną przy wykorzystaniu promocji "Masz rower? Masz kawę i ciacho za piątaka".

3. Konkurs podzielony jest na trzy etapy:

a. Zgłoszenie konkursowe.

b. Głosowanie Jury

c. Ogłoszenie wyników

Etap 1 - Zgłoszenie konkursowe

1. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez nadesłanie wykonanego przez Uczestnika zdjęcia. Uczestnik tym samym oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tego zdjęcia i udziela zgody do jego wykorzystania w środkach masowego przekazu na potrzeby związane z akcją "Masz rower? Masz kawę i ciacho za piątaka". Równocześnie Uczestnik oświadcza, że osoby widoczne na zdjęciu - o ile takie na zdjęciu będą - wyraziły zgodę na publikację wizerunku.

2. Zgłoszenia do Konkursu, o których mowa w pkt. 1 powyżej składane są do 19 lipca 2015 roku do godziny 23:59.

3. Każdy Uczestnik może przysłać dowolną liczbę zdjęć, jednakże każdy z Uczestników może wygrać tylko jeden raz.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn niezależnych od niego.

5. Zgłoszenia zawierające treści powszechnie uważane za obraźliwe zostaną usunięte.

Etap 2 - Głosowanie Jury

1. Wyboru Zwycięzców dokonuje odpowiedni skład Jury Konkursu powołany samodzielnie przez Organizatora.

2. Do głosowania powołane zostanie trzyosobowe Jury.

3. Głosowanie będzie miało charakter zamknięty.

4. Głosowanie Jury będzie odbędzie się w dniu 20 lipca 2015 r.

5. Jury wybierze najlepsze zgłoszenia kierując się ich zgodnością z ideą Konkursu.

Etap 3 - Ogłoszenie wyników

1. Jury spośród wszystkich Uczestników wybierze 7 zwycięzców. Wyniki zostaną opublikowane w notatce na stronie organizatora w serwisie Facebook:

2. Wybrane odpowiedzi Zwycięzców wraz z ich imieniem i nazwiskiem zostaną opublikowane za uprzednią zgodą Uczestnika na Facebooku, na stronie internetowej Organizatora i w innych mediach Internetowych.

§ 3 Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie są vochery do restauracji. dwa vochery po 100 zł do restauracji Bistro Osiem i Pół oraz pięć vocherów po 50 zł do Cafe Pini and Vino. Vouchery należy zrealizować do 15 sierpnia 2015 r.

2. Organizator przyzna nagrody 5 użytkownikom, których zdjęcia zostaną uznane za najlepsze.

§ 4 Warunki otrzymania nagród

1. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie do 7 dni od momentu zakończenia Konkursu poprzez wysłanie maila oraz informację na stronie Organizatora.

2. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez Uczestnika danych : imienia i nazwiska oraz numeru telefonu w wiadomości email na adres: metrowarszawa@agora.pl w terminie do 3 dni od momentu powzięcia informacji o uzyskaniu nagrody.

3. W przypadku nie przesłania przez Uczestnika informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.

4. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

§ 5 Odpowiedzialność

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w sprzeczności z zasadami fair play zostaną zdyskwalifikowani.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.

4. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu w formie pisemnej na adres Organizatora, podany w § 1.1 Regulaminu Konkursu. Uczestnik Konkursu zgłaszający reklamacje zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji, na który miałaby być przesłana odpowiedź na reklamację. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od doręczenia.

§ 7 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest (dane firmy)

2. Dane osobowe udostępnione dobrowolnie przez Uczestnika będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu i przyznania nagród, wydawania, odbioru i rozliczenia nagród.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz przesłanych w konkursie zdjęć na stronie (do uzupełnienia adresy stron) w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik Konkursu ma prawo odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie. Odwołanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Uprawnienia powyższe mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres:(dane firmy). Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje administratorom strony (adres strony), działającej w imieniu i na rzecz Organizatora a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2015 r.

Więcej o: