Raport ws. awarii w oczyszczalni "Czajka". NIK krytykuje Trzaskowskiego i MPWiK. "Niewystarczające działania"

Najwyższa Izba Kontroli uznała, że działania nadzorcze prezydenta Warszawy ws. oczyszczalni "Czajka" były niewystarczające. "Postępowanie MPWiK związane z projektowaniem, budową i eksploatacją kolektora podziemnego transportującego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni, nie zapewniło ciągłego i bezpiecznego dla środowiska przesyłu ścieków" - podkreśliła w raporcie.
Zobacz wideo Awaria kolektora w Warszawie. Wojskowe ciężarówki w piaskowni

W opublikowanym raporcie Najwyższa Izba Kontroli oceniła m.in. przyczyny awarii, do których doszło w oczyszczalni ścieków "Czajka" w 2019 i 2020 roku. Jak czytamy, "postępowanie MPWiK związane z projektowaniem, budową i eksploatacją kolektora podziemnego transportującego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do OŚK 'Czajka', nie zapewniło ciągłego i bezpiecznego dla środowiska przesyłu ścieków, w tym wyeliminowania czynników zwiększających ryzyko wystąpienia awarii".

NIK: Działania prezydenta stolicy były niewystarczające

Kontrolerzy NIK stwierdzili również, że działania nadzorcze prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego nad wyżej wymienionymi zadaniami były niewystarczające. "Realizowany przez MPWiK projekt wieloletniej modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej w Warszawie - którego częścią była budowa układu przesyłowego ścieków do OŚK 'Czajka' - był największym przedsięwzięciem w zakresie ochrony środowiska realizowanym w Europie i dofinansowanym z Funduszu Spójności UE. Prezydent m.st. Warszawy nie wykorzystał wszystkich możliwych środków nadzoru właścicielskiego, a także uprawnień kontrolnych wynikających z zawartej umowy oraz z wydanej decyzji" - napisali. Jak dodali, Trzaskowski nie sprawował także skutecznego nadzoru nad prawidłowością postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla tej inwestycji.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła również, iż w MPWiK nierzetelnie monitorowano "budowę przedmiotowego układu przesyłowego pod kątem zgodności z przepisami ustawy - Prawo budowlane, a ustanawiając inspektorów nadzoru inwestorskiego i Inżyniera Kontraktu nierzetelnie nadzorowano realizację przez nich zadań". "W efekcie, podczas realizacji układu przesyłowego ścieków do OŚK 'Czajka', wprowadzono zmiany wykonawcze względem projektu budowlanego, które w ocenie powołanych przez NIK biegłych stworzyły warunki, które najprawdopodobniej doprowadziły do I awarii o znacznym zasięgu" - czytamy w raporcie.

Podjęte działania były "niewystarczające"

NIK negatywnie oceniła podejmowane w MPWiK działania związane z odbiorem kolektora transportującego ścieki oczyszczalni. Jak podkreśliła, w sposób niedostateczny analizowano tam dokumentację stworzoną w ramach budowy oraz nierzetelnie zweryfikowano raport końcowy Inżyniera Kontraktu. "Działania podejmowane w MPWiK w celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji kolektora transportującego ścieki do OŚK 'Czajka' były niewystarczające, gdyż nie pozwalały na ocenę stanu faktycznego rurociągów w tunelu pod Wisłą" - zaznaczyła.

"Na negatywną ocenę zasługują działania MPWiK w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w układzie przesyłowym pod Wisłą - w czasie zarówno I awarii, jak i II awarii - a także w okresie poprzedzającym II awarię. W ten sam sposób należy ocenić niestosowanie się do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa w tunelu pod Wisłą - skutkujące narażeniem zdrowia lub życia ludzi tam przebywających" - czytamy dalej.

Pozytywnie natomiast zostały ocenione podjęte w MPWiK i w Urzędzie m.st. Warszawy działania w celu ustalenia przyczyn pierwszej awarii, a także postępowanie w celu ograniczenia jej skutków dla środowiska.

Więcej o: