Regulamin konkursu "Walentynki" ("Regulamin")

Regulamin konkursu "Walentynki" ("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu o nazwie "Walentynki" i zwanego dalej "Konkursem" oraz fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Serwisu Metro Warszawa dostępnym pod adresem URL: httphttps://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/0,0.html dalej zwanym "Serwisem", w dniach od 4 do 5 lutego 2015, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 4 lutego 2015 od godziny 9.00 do dnia 5 lutego 2015 do  godz. 23.59 przesłać maila na adres metrowarszawa@agora.pl z odpowiedzią na pytanie konkursowe zawarte w zapowiedzi o konkursie opublikowanej w Serwisie.
 2. Za chwilę dotarcia e-maila do Organizatora uważa się chwilę jego wpływu na skrzynkę odbiorczą Organizatora.
 3. Odpowiedzi, które dotrą do organizatora po wyznaczonym terminie, nie będą brały udziału w konkursie.
 4. Każdy uczestnik może wysłać dowolną liczbę maili, przy czym każdemu uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna nagroda.
 5. Komisja konkursowa wybierze 10 najciekawszych prac, za które przyznane zostaną nagrody (jeżeli jeden uczestnik prześle więcej prac nagrodzona zostanie praca najciekawsza).
 6. Do każdego zwycięzcy organizator wyśle wiadomość informującą o otrzymaniu prawa do nagrody.
 7. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora danych (imienia i nazwiska), które zostaną podane w kasie Teatru OCH dla odbioru nagród - zaproszeń na przedstawienie pt. SOYKA I GOŚCIE NA WALENTYNKI" .
 8. Organizator może opublikować przez siebie prace konkursowe, na co uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę.

§ 5. Nagrody.

 1. Nagrody w Konkursie:

10 podwójnych zaproszeń na koncert "SOYKA I GOŚCIE NA WALENTYNKI" w Teatrze OCH, Warszawa, ul. Grójecka 65 w dniu 14 lutego 2015, godz. 20.00 - - po jednym podwójnym zaproszeniu dla każdego zwycięzcy

 1. Nagrody będą do odbioru w dniu przedstawienia w kasie Teatru OCH.
 1. Jeżeli zwycięzcy Konkursu nie odbiorą przyznanej mu nagrody w dniu przedstawienia prawo do nagrody wygasa.

4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Zwycięzcę danych, zgodnie, z którymi należy przekazać nagrodę.

5.   W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Walentynki". Reklamacje należy składać w terminie 30-stu  dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio w siedzibie Organizatora, listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres metrowarszawa@agora.pl
 1. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.
 1. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w Serwisie.
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.