Tak będzie wyglądała nowa Towarowa? Jest sześć propozycji [WIZUALIZACJE]

Sześć zespołów projektowych przez kilka ostatnich miesięcy opracowywało pomysł na zagospodarowanie ulicy Towarowej. Równolegle odbywały się także konsultacje społeczne z mieszkańcami i pracownikami tego obszaru Woli. W najbliższą sobotę w Muzeum Powstania Warszawskiego, o godz. 17, będzie okazja, aby obejrzeć wszystkie projekty i porozmawiać o przyszłości tej części Warszawy.
Program przemian NOWATOWAROWA Program przemian NOWATOWAROWA Wola Rozwoju

Program przemian NOWATOWAROWA

Spodobało ci się? Polub nas

Zakres przemian ulicy został ujęty w skali nazwanej przez "3 m" - odwołującej się do bezpośredniego doświadczania miasta, skali najbliższej człowiekowi, użytkownikowi przestrzeni miejskiej i uczestnikowi miejskiego życia.

Na rozwiązania te składać się będzie nadanie przestrzeniom publicznym priorytetu dla ruchu pieszego i rowerowego, rozbudowa szeroko rozumianej infrastruktury rowerowej, nasadzenia i odpowiedni dobór roślin, w tym wprowadzenie ogrodów deszczowych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w oświetleniu przestrzeni publicznych i in. infrastrukturze. Za jedną z cech charakterystycznych zespołu ulicy Towarowej i jej otoczenia uznaje się możliwość stworzenia tarasów widokowych w obrębie istniejących i planowanych budynków wysokościowych.

autorzy: Wola Rozwoju

Projekt: Cztery Pory Woli Projekt: Cztery Pory Woli Cztery Pory Woli

Cztery Pory Woli

Koncepcja zakłada stworzenie "pętli" łączącej najważniejsze przestrzeni publiczne na terenie Woli, przy jednoczesnym zachowaniu tranzytowej roli ulicy Towarowej oraz przekształcenie jej w lokalny zieleniec.

Na szlaku znalazły się:

- ulica Towarowa, traktowana jako zielenieć miejski, z dodatkową zielenią, ciągami pieszymi, drogami dla rowerów i pawilonami usługowymi, połączona z terenami wokół budynków biurowych;

- jednokierunkowe ulice Przyokopowa i Kotlarska;

- system deptaków i placów przy planowanych obiektach w "sercu Woli" (kwartał ulic Wroniej, Chłodnej, Krochmalnej i Grzybowskiej);

- nowa ulica w formie woonerfu równoległa do ul. Żelaznej oraz przejście przez obszar dawnych zakładów Norblina;

- ulice Pańska i Miedziana o ruchu uspokojonym, powiązane z placami rekreacyjno-sportowymi, publicznym i prywatnym przy nowym obiekcie handlowym;

- ul. Srebrna z placem przed Muzeum Woli;

- deptak na terenie pokolejowym (przy dawnej stacji kolejowej Warszawa Główna), który byłyby zrealizowany razem z inwestycjami biurowymi;

autorzy: Cztery Pory Woli

TOWAROWA BOULEVARD, czyli od TOWAROWA BOULEVARD, czyli od "Szerzej! Szybciej!" do wielkomiejskiej alei Mycielski Architecture & Urbanism (MAU)

TOWAROWA BOULEVARD, czyli od "Szerzej! Szybciej!" do wielkomiejskiej alei

Zespół postuluje stopniowe przekształcenie ul. Towarowej z czystko komunikacyjnej arterii o autostradowym charakterze w "miejski korytarz", czyli zieloną aleję, ze wzmocnionym udziałem komunikacji publicznej (istniejący tramwaj). Koncepcja zakłada pełną rezygnację z przewidzianych w dokumentach planistycznych miasta estakad i tuneli w  ciągu Towarowej i Okopowej. Autorzy proponują, aby oś obwodnicy Śródmieścia przesunąć na zachód w ciąg al. Prymasa Tysiąclecia, co wymagać będzie dalszych studiów i analiz, ale ich zdaniem jest to możliwe i umożliwi miejskie zagospodarowanie ulicy Towarowej.

Koncepcja uwzględnia lokalizację ciągów rowerowych po obu stronach ulicy, zawężenie przekroju podstawowego do dwóch pasów na kierunek, poszerzenie zieleni i przestrzeni dla pieszych kosztem optymalizacji szerokości niefunkcjonalnego pasa dzielącego z torowiskiem tramwajowym. Członkowie zespołu optują także za większą liczbę powiązań poprzecznych. Architekci przeanalizowali również możliwości uzupełnień i zawężenia pierzei zabudowy, co pozwoli na lepsze powiązanie ze sobą obu stron ulicy. - "Ujęcie alei w ramy zabudowy pierzejowej uczytelni przestrzennie Towarową, w przeciwieństwie do obecnego nieco niezdefiniowanego i przeskalowanego charakteru. Zgodnie z koncepcją TOD, najgęstsza zabudowa powinna występować w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra oraz przystanków komunikacji szynowej, co zagwarantuje najlepszą i najwygodniejszą obsługę komunikacją publiczną" - piszą o swoim projekcie.

zespół: Mycielski Architecture & Urbanism (MAU)

Projekt Projekt "Nowa Towarowa. Park Laboratorium" BudCud + Fundacja Salony

Nowa Towarowa. Park Laboratorium

Dla Parku Laboratorium autorzy zaprojektowali rodzinę mebli miejskich, którymi "można zarówno definiować tymczasowe przestrzenie publiczne, jak i aranżować zagospodarowania permanentne". W opisie projektu tłumaczą: "Ich forma odnosi się do historycznego znaku jakości przemysłowej Woli, wskazując nowe priorytety w zarządzaniu i zagospodarowaniu tego obszaru."

autorzy: BudCud + Fundacja Salony

R_Ewolucja R_Ewolucja Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie

R_Ewolucja

Projektanci tak opisują swój projekt:

- strefa metropolitalna to ulice Towarowa i Prosta oraz sprzężone z nimi place. Ulicy Towarowej pozostawiamy charakter wielkomiejskiej arterii z Trambuspasem, ścieżkami  rowerowymi i lokalne poszerzonymi chodnikami. Obecne w parterach budynków ekrany z wyświetlanymi widokami dawnej i współczesnej Woli, zapewnią wrażeniowe połączenie obu stron ulicy. Dekoracyjne i użytkowe ogrody wertykalne współtworzą linearny park miejski, bufor między strefą metropolitalną a publiczną;

- szkielet to ulice przeznaczone na ciągi pieszo-jezdne z priorytetem dla ruchu pieszego (m.in. Chłodna, Wronia, Ogrodowa, Przyokopowa). Zielone place i skwery to miejsca budowania przestrzeni w skali człowieka, dzięki zastosowaniu podcieni i zadaszeń, a także kameralnych układów zieleni. Istotne jest podkreślenie miejsc budujących tożsamość oraz prowadzenie polityki lokalowej uwzględniającej potrzeby interesariuszy, misję publiczną przestrzeni oraz współodpowiedzialność podmiotów publicznych, prywatnych i mieszkańców. Siatka dawnej zabudowy, kod źródłowy Woli, wyznacza tu regułę nasadzeń drzew. Obiekty kultury i miejsca lokalnego handlu i usług kumulują kapitał społeczny, oddziałujący na przestrzenie półprywatne;

zespół: Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie

Nazwa projektu: +48 Grupa Projektowa Nazwa projektu: +48 Grupa Projektowa +48 Grupa Projektowa

+48 Grupa Projektowa

Spodobało ci się? Polub nas

W ocenie zespołu konieczne jest zwężenie pasa biurowego, jak i samej Towarowej - stworzenie "Liniowej Dzielnicy Biurowej". Przyjęcie takiego rozwiązania wpłynie na ożywienie prostopadłych ulic oraz pozwoli wygospodarować, jak najwięcej powierzchni na zieleń miejską, m.in. parki.

Realizacja przyjętej koncepcji zakłada obniżenie kategorii ulicy Towarowej poprzez przełożenie jezdni na jedną stronę istniejącego torowiska tramwajów i zwiększenie liczny skrzyżowań. Pozwoli to stworzyć więcej naziemnych przejść dla pieszych oraz odzyskać przestrzeń dla budowy zielonego bulwaru po zachodniej stronie.

 

CZYM JEST NOWA TOWAROWA?
Nowa Towarowa to wspólne działanie Wolskiego Centrum Kultury, Miasta Stołecznego Warszawa, Muzeum Warszawy, Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Pol-skich, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych ?Stocznia? oraz dwóch firm: Ghelamco i Skanska.
Nowa Towarowa łączy potencjał wiedzy architektów, urbanistów, socjologów, ekonomistów oraz mieszkańców Warszawy. Poprzez cykl warsztatów eksperckich, a także warsztatów
i konsultacji społecznych zostanie przeprowadzony proces budowania nowej tożsamości re-jonu ulicy Towarowej dzięki wydobyciu najcenniejszych elementów identyfikacji przestrzen-nej i społecznej tej części Warszawy.
CZYM JEST NOWA TOWAROWA?
To wspólne działanie Wolskiego Centrum Kultury, Miasta Stołecznego Warszawa, Muzeum Warszawy, Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Pol-skich, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych ?Stocznia? oraz dwóch firm: Ghelamco i Skanska. Poprzez cykl warsztatów eksperckich, a także warsztatów i konsultacji społecznych zostanie przeprowadzony proces budowania nowej tożsamości ulicy Towarowej. 


Więcej o: